TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN TỨ KỲ

PHÒNG Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

1. Địa chỉ: Số Thị trấn Tứ Kỳ- Huyện Tứ Kỳ- Tỉnh Hải Dương

2. Điện Thoại : 02203 747 311.

3. Quá trình thành lập:

          – Phòng Dân số & Phát triển tiền thân là Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Tứ Kỳ. Trước khi sát nhập gồm 3 đơn vị ngành Y tế trong huyện là: Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện.

           – Phòng Dân số được thành lập theo Quyết định số 309/QĐ – TTYT ngày 14/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

Bác sĩ CKI: Trương Thị Hồi

Trưởng phòng

Bùi Thị Huyền – Cử nhân Quản lý xã hội

Phó trưởng phòng

5. Cơ cấu tổ chức:

          Biên chế phòng gồm 6 cán bộ:

          – 01 Bác sỹ chuyên koa 1 – Trưởng Phòng

          – 01 Cử nhân quản lý xã hội –  Phó Trưởng Phòng

          – 01 Cử nhân công tác xã hội

          – 01 Cử nhân Y tế công cộng

          – 01 Cao đẳng hộ sinh

          – 01 Cử nhân kế toán –  chuyển khoa Kế hoạch – Tổng hợp

6. Chức năng nhiệm vụ:       

          – Phòng Dân số & Phát triển là Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ có chức năng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số – KHHGĐ.

           – Phòng có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số – KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số – KHHGĐ; triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS – KHHGĐ.

          – Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về dân số- KHHGĐ và các dự án khác

          – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.