1. Đảng bộ
  2. Công đoàn
  3. Đoàn thanh niên
  4. Ban nữ công
  5. Hội cựu chiến binh