TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN TỨ KỲ

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Điều dưỡng

“KẾ SÁCH – HOẠCH ĐỊNH – TỔNG QUAN

HỢP NHẤT – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ”

1. Địa chỉ:

Nhà A, Trụ sở chính Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

2. Sơ lược về Phòng Kế hoạch – Tài chính – Điều dưỡng

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Điều dưỡng được thành lập vào tháng 9 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 03 phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và Phòng Tài chính – Kế toán

3. Cơ cấu tổ chức :

Phòng với 32 cán bộ, viên chức bao gồm: 01 Thạc sĩ Dược học, 01 Thạc sĩ Kinh tế, 01 Thạc sĩ quản trị kinh doanh, 01 Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, 12 Cử nhân điều dưỡng, 01 Hộ sinh và 15 Cử nhân kế toán, cán bộ khác.

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

 ThS.DS Phạm Đình Ngự

Phụ trách Phòng

ThSKT. Lã T.Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Vinh

Phó Trưởng phòng

CNKT. Phạm Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

4.1 Giấy khen tập thể:

5. Các thành viên:

CNĐD. Phạm Bích Thùy

CNĐD. Nguyễn Thị Hoài

CNĐD. Nguyễn Thị Lân

CNĐD. Nguyễn T.Phương Thảo

CNĐD. Vũ Thị Hồng Ngọc

CNĐD. Phạm Thị Hoài

CNĐD. Trần Thu Hiền

CNVNH. Trần Thu Trăng

CNĐD. Vũ Thị Hương

CNĐD. Phạm Văn Tùng

Hộ sinh. Nguyễn Khánh Ly

CNĐD. Hoàng T. Minh Dịu

CNĐD. Nguyễn Thị Mai

CNCĐKT. Nguyễn Thị Hà

CNKT.Nguyễn Thị Nhã

ThSQTKD. Nguyễn Thanh Tuấn

TCKT. Nguyễn Thị Thoa

CNKT. Nguyễn Thị Xuân

CNKT. Nguyễn T. Thu Hường

CNKT. Vũ Thị Liên

CNCĐKT. Nguyễn T.Kim Hằng

CNKT. Nguyễn Thị Hồng Thúy

CNKT. Nguyễn Thị Phương Anh

CNKT. Nguyễn Thị Thủy

ThSTCNH. Trần Thu Phương

Kỳ sư CNTT: Nguyễn Đức Toàn

Vũ Thúy Khuyên

6. Chức năng, Nhiệm vụ

6.1. Bộ phận Kế hoạch

* Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của trung tâm.

* Nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của trung tâm.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét và chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trung tâm.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong trung tâm, giữa trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của trung tâm.

6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của trung tâm và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn trung tâm.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

6.2. Bộ phận Điều dưỡng

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong trung tâm để trình Giám đốc trung tâm phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc trung tâm phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong trung tâm;

h) Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong trung tâm;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc trung tâm phân công.

6.3. Bộ phận Kế toán – Tài chính

* Chức năng

– Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

– Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc.

– Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

– Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng.

– Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị.

– Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của bệnh viện.

* Nhiệm vụ

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện.

– Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong việc khám bệnh , chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo lưu lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp hình thành, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

6.4. Bộ phận Công nghệ thông tin

* Chức năng:

Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của trung tâm.

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của trung tâm trình Giám đốc phê duyệt.

– Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của trung tâm.

– Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng thuộc trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của trung tâm cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

– Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của trung tâm, Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.

– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa trung tâm với Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

– Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử Website của trung tâm.

– Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của trung tâm.