TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

PHÒNG Tổ chức hành chính

1. Địa chỉ:Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương

2. Điện thoại:0220.3747107

3. Cơ cấu tổ chức:

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

 Thạc sĩ: Nguyễn Hữu Bông

Trưởng phòng

5. Nhân viên:

CN đại học: Vương Thị Khuyên

Văn thư: Nguyễn Thị Thanh Huyền

ĐDTC: Đặng Thị Sáu

Đ D TC: Vũ Thị  Duyên

Bảo vệ: Phạm Văn Tráng

Bảo vệ: Nguyễn Lưu Hào

Bảo vệ: Phạm Quang Lợi

Bảo vệ: Nguyễn Trung Tự

Bảo vệ: Nguyễn Văn Thắng

Bảo vệ: Nguyễn Văn Dũng

Lái xe: Nguyễn Văn Lâm

Lái xe: Trần Vũ Phong

Lái xe: Nguyễn Hoàng Anh

Kỹ thuật điện nước: Nguyễn Văn Thế

CN đại học: Phạm Hổ

6. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

6.1. Vị trí và chức năng của phòng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức và hành chính tại đơn vị.

6.2. Nhiệm vụ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

–  Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện.

–  Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong đơn vị.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

–  Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

–  Căn cứ kế hoạch công tác của đơn vị, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, công cụ dụng cụ thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

–  Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của đơn vị, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.

–  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong đơn vị.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của đơn vị.

– Quản lý các phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, đảm bảo hoạt động tại đơn vị.

– Đảm bảo ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong đơn vị. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong đơn vị.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc đơn vị.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc đơn vị duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

– Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong đơn vị để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

– Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc phân công.